Boh nehľadá u teba slová ale srdce. Sv. Augustín

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života - neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou života od počatia po prirodzenú smrť a pomocou týraným ženám a deťom.

Odpovede:

 • Fórum života je organizácia Áno pre život?

  Fórum života je občianske združenie, ktoré okrem občanov združuje aj organizácie, ktorých cieľom je ochraňovať život a rodinu v každej forme. Fórum života svoje aktivity vyvíja prostredníctvom svojich členov. Áno pre život je členská organizácia, ktorá konkrétne pomáha tehotným ženám a ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácií.

 • Mohli by ste nás informovať v skratke, čím sa zaoberá vaša organizácia? Základné priority, témy, kontakty, alebo stránky? Aké podujatia, akcie organizujete?

  Fórum života, o.z., pracuje na občianskom princípe. Spolupracuje s odborníkmi z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny a humanitných vied. Svoju činnosť realizuje priamo alebo prostredníctvom svojich členov. Je však otvorené pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Ako? Spájať ľudí, informovať o nebezpečenstvách (prevencia), obhajovať rodinu a život, ktorý v rodine začína i končí (advokácia) a konkrétne pomáhať, ak vzniknú zložité situácie (konkrétna pomoc). Aj v Žiline máme spolupracovníkov a aktívnych členov. Členmi nášho zduženia zo Žiliny okrem fyzických osôb sú napríklad aj Centrum pre rodinu v Žiline, eRko, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Viacej sa dozviete na stránke www.forumzivota.sk. Úctu k životu šírime prostredníctvom Spravodajcu Fóra života a e-mailovým spravodajcom. Organizujeme konkrétnu pomoc cez projekty konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životy (viac www.zachranmezivoty.sk) a v poradni Alexis poskytujeme predovšetkým psych-sociálne poradenské služby, ktoré sú pre ženy a dievčatá (viac www.alexisporadna.sk). Pomoc ženám v núdzi a týraným ženám a deťmi ponúkame na bezplatnom telefónnom čísle z pevnej linky kdekoľvek na území SR 0800 12 00 24, T-mobile 0911 350 200, Orange 0917 350 200. Organizujeme kampane, jedna z nich je práve prebiehajúca kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa. Viacej nájdete na stránke www.25marec.sk. V jeseni máme kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Organizujeme alebo podporujeme ďalšie aktivity a formy, ktoré napĺňanú poslanie Fóra života.

 • Máte možnosť pri svojom povolaní osobne podať záchranu ruku matkám, ženám a deťom, ktoré boli v ohrození ochrany života, teda stretávate sa s nimi?

  Tu by som rozlíšila, čo je povolanie a čo je zamestnanie. Je úžasné, ak zamestnanie je súčasne aj povolaním. „Živím sa“ ekonomikou neziskových organizácií, ale popri mojej rodine a práci som pred 12 rokmi zakladala organizáciu Áno pre život, ktorá konkrétne pomáha matkám, ženám s deťmi, týraným ženám, aj tým, ktoré sú v ohrození života. Teší ma, že táto organizácia za túto dobu pomohla okolo 450 ženám a ich deťom , 39 detí sa priamo narodilo matkám, ktoré nešli na potrat, ale prijali pomoc v našom domove, ktorý nesie názov po jednej svätej žene Gianny Beretty Mollovej. Teraz v Áno pre život som predsedníčkou správnej Rady. Správna rada rozhoduje o poslaní a smerovaní organizácie, schvaľuje návrhy a správy riaditeľa, ktorý riadi celý chod organizácie. Informácie, ako to tam funguje, nájdete na www.anoprezivot.sk., vo výročných správach, i v Občasníku, ktorý aspoň raz v roku vydávame.

 • Ako dlho sa venujete tomuto povolaniu?

  Pomáhať a slúžiť sa snažím celý svoj život. Lenže nie vždy máte rovnaké možnosti. Meniť túžby na skutočnosť sa začali až po roku 1989. Najsamprv som s ekonomikou pomáhala pánu faraárovi Marošovi Kuffovi v Žakovciach (1994). Neskôr, v roku 1998 som zakladala Áno pre život, kde som využila moje skúsenosti z podnikania. Po krátkej dobe pomoci ženám som zistila, že takáto pomoc už hasí len dôsledky, ktoré vychádzajú z neúcty k ľudskému životu. Chceli sme na to upozorňovať svoje okolie formou organizovania seminárov, neskoršie konferencií na tému Vyber si život. Začala som hľadať riešenia a zistila som, že na Slovensku je mnoho organizácií, (hlavne tie, ktoré vychádzajú z kresťanských princípov lásky k blížnemu). Výsledkom bolo spojenie všetkých tých ktorí chcú spoločne hľadať riešenia, navzájom si vymieňať skúsenosti . Tak vzniklo Fórum života v roku 2001 a v roku 2003 z toho vnikla aj právnická osoba - občianske združenie, ktorého som predsedníčkou doteraz.

 • Prečo potrat, nie? Napríklad, keď je dievča veľmi mladé a otehotnie po znásilnení, tak je malá pravdepodobnosť, že si dieťa bude chcieť nechať a vytvorí si k nemu čistý materinský cit.

  Nikto už nemá pochybnosti o tom, že človek je človekom od počatia. Umelý potrat je násilie, ktoré zabije počatý život. Znásilnenie je násilie, ktoré je spáchané na žene. Ak zo znásilnenia vznikne život a ten sa zabije, vzniká ďalšie násilie na bezbrannom dieťati. Násilie plodí ďalšie násilie. Nakoniec, žena po umelom potrate môže niesť následky po celý život (neplodnosť, rakovina prsníka, postabortívny syndróm – psychický problém). Na stránke www.zachranmezivoty.sk nájdete aj možnosti riešenia takého nechceného dieťaťa. Do pozornosti dávam aj knihy „Miriam, prečo plačeš?“, kde nájdete autentické svedetstvá znásilnených žien.

 • Ak je mladý pár proti umelému oplodneniu, majú možnosť adoptovať si dieťa. Ale nie je to veľmi zdĺhavé a komplikované? Vedeli by ste povedať, aké sú také základné prekážky v adopcii?

  Predpokladám, že mladý pár je neplodný. Umelé oplodnenie je zlé riešenie. Pri jednotlivých technikách dochádza k nekontrolovateľnému zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú nepotrebné, ďalej k manipulácii s nadbytočnými embryami, k ich zamrazovaniu a rozmrazovaniu. Umelé oplodnenie nie je liečbou neplodnosti, pretože sa nezameriava na ostraňovanie príčin neplodnosti, prípadne prekážok k počatiu, ale pozornosť sa tu sústreďuje na obídenie prirodzených procesov, na ich manipuláciu, na nedôstojné vytvorenie človeka. Adoptovať – osvojiť je možné len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme. Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. O adopcii rozhoduje súd na základe návrhu žiadateľov o adopciu - osvojenie. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou hradí budúci osvojiteľ. Či je to zdĺhavé alebo komplikované neviem posúdiť. Viac informácii ale získate na stránkach www.nahradnarodina.sk, www.navrat.sk

 • Zaoberáte sa aj otázkou homosexuality? Ak áno, moje otázky sú: Nemá väčší zmysel, aby bolo dieťa vychované v rodine s rodičmi homosexuálmi, kde dostane lásku a potrebnú starostlivosť, ako by malo vyrastať v detskom domove? Je homosexualita choroba?

  Príčiny homosexuality nie sú dostatočne ujasnené. Isté je, že jednou z príčin je zvedenie alebo psychické traumy v detstve. Terapia homosexuality je možná, ale úspechy sú pomerne skromné. Verejná podpora homosexuality oslabuje rodinu a ohrozuje zdravý vývoj ľudí, preto ju treba odmietnuť.

 • Chcela by som sa spýtať na formy antikoncepcie, ktoré sú abortívne a ktoré nie. Prečo je antikoncepcia taká škodlivá?

  Ak pomocou antikoncepcie „vypneme“ možnosť oplodnenia, a tým aj jeho regulačnú funkciu, už nič nebráni šíreniu konzumného sexu a sexuálnej neviazanosti. V dôsledku toho sa zo sexu vytráca osobný rozmer, úcta a vernosť a dramaticky klesá pôrodnosť. Viacej o antikoncepcii sa dozviete na našej vebovej stránke

Archív