Diabol má strach z radostného človeka. Don Bosco

Kvíz


Dávid

1. Dávid bol v detstve
a) bojovník
b) pastier
c) princ
d) lovec

2. Dávid bol
a) prvým kráľom zjednoteného Izraela
b) druhým kráľom
c) tretím kráľom
d) štvrtým kráľom

3. Dávid bol
a) uznávaný spevák, lekár, tanečník
b) uznávaný mudrc, bojovník, cestovateľ
c) uznávaný bojovník, básnik a hudobník
d) uznávaný lovec, maliar, radca

4. Ktoré biblické spisy hovoria O Dávidovom živote a jeho činoch
a) Prvá a Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha kráľov, Prvá kniha kroník.
b) Kniha sudcov, Levitikus, Prvá kniha kroník.
c) Kniha múdrostí, Kniha sudcov, Druhá kniha kroník
d) Pieseň piesní, Kniha kazateľ, Kniha príslový

5. Ktorý prorok ho pomazal za kráľa?
a) Jeremiáš
b) Eliáš
c) Samuel
d) Izaiáš

6. OborGoliáš, ktorého Dávid zabil bol
a) amorejec
b) elemčan
c) hetejec
d) filištínec

7. Dávid zabil Goliáša tým, že
a) ho trafil kameňom z praku do čela
b) mečom mu odsekol hlavu
c) dal mu víno s jedom
d) trafil ho šípom pri love

8. Šaul ponúkol Dávidovi svoju dcéru
a) Sára
b) Michol
c) Míkal
d) Mikel

9. Dávid si mohol zobrať Šaulovu dcéru iba vtedy ,ak
a) zabije sto filištíncov
b) zoberie si za ženu aj jej staršiu sestru
c) prinesie sto hláv filištínskych bojovníkov
d) prinesie sto predkožiek filištínskych bojovníkov

10. Šaul chcel zabiť Dávida, a preto
a) Dávid zabil Šaula
b) Dávid ho podplatil
c) Dávid ušiel
d) Dávid sa vymenil so Šaulovým synom

11. Dávid sa schovával v jaskyni
a) Okodam
b) Odolam
c) Odalam
d) Okdam

12. Dávid začal kraľovať , ked´ mal
a) 30 rokov
b) 31 rokov
c) 32 rokov
d) 37 rokov

13. Dávid panoval
a) 20 rokov
b) 30 rokov
c) 40 rokov
d) 50 rokov

14. Za svoje hriechy odprosoval Boha tým, že
a) dával obety
b) modlil sa
c) robil pokánie
d) nejedol

15. Boh nechcel, aby mu Dávid postavil chrám lebo
a) nebol pripravený
b) mal veľa žien
c) nebol poslušný
d) prelial veľa krvi