Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Mt 11, 29Mládež

obr

Evanjelium: Mk 1, 12 –15Zamyslenie:Pán mi chce dať viac radosti, pokoja do života… život Božieho dieťaťa. To znamená veriť evanjeliu, že On je Spasiteľ. Jedine v osobnej modlitbe spoznám cestu, na ktorú ma Pán volá, a dostanem i silu. Koľko zbytočných záujmov, starostí, podnetov, rýchly životný štýl mi naozaj bráni stíšiť sa? Pripravujem sa o vzácne chv...

obr

Evanjelium: Lk 5, 27 – 32 Zamyslenie: Aj medzi nami sa pohybuje veľa mýtnikov. Lévi bol vtedy jedným z tých, ktorých Židia zaradili do skupiny „verejní hriešnici“. Ako mohol Ježiš ukázať práve na neho? Ako si mohol sadnúť za stôl a jesť s tým, ktorý si „privyrába“ okrádaním? A oni – farizeji a zákonníci – tí, k...

Forty For You - Prečo?

Pridané: 20.02.2015

obr

Evanjelium: Mt 9, 14 – 15 Zamyslenie: Jánovi učeníci sa postili, ale videli, že Ježišovi učeníci tak nerobia. V ich vnútri sa vynára otázka: Prečo? Prichádzajú teda k Ježišovi a pýtajú sa ho. Kladú mu otázku. Je veľmi potrebné pýtať sa a klásť otázky Tomu, ktorý nám vie dať odpoveď. Aj my sa často postíme, veľakrát s dobr...

obr

Evanjelium: Lk 9, 22-25 Zamyslenie: Ježišove slová, ktoré nám dnes hovorí, neznejú príliš optimisticky. Kde tu hľadať radostnú zvesť? V kríži? V trápení a bolesti? No hovorí sa: Kto hľadá, ten nájde! Boh pri stvorení sveta dal každému slobodnú vôľu. Dal nám možnosť rozhodnúť sa, čo chceme ďalej v živote robiť. A aj napriek tomu, že vie...

obr

Evanjelium: Mt 6, 1-6.16-18 Napriek tomu, že pôst sa často chápe ako niečo smutné, záporné, dokonca, v ponímaní dnešného sveta, až obmedzujúce „slobodu“, v skutočnosti je to obeta vyjadrujúca hĺbku vzťahu, ktorý s Bohom prežívame. Pôst by nemal byť o zrieknutiach, ktoré z nás robia mrzutých hundrošov. Mal by nám pomôcť uvedomiť si dô...

obr

  Evanjelium: Mt 28, 8-15   Radujte sa, Ježiš vstal z mŕtvych. Víťaz ľudských sŕdc, víťaz nad smrťou, víťaz nad zlom. Ježiš je víťazom...Ženy sa tešili a radovali a Ježiš im vyšiel v ústrety. Ježiš,nečaká, ale robí prvý krok, približuje sa k človeku a chce,aby sa spolu s ním radoval nad tajomstvom, ktoré sa stalo. Ježiš nám ide naproti, a...

obr

  Evanjelium: Jn 20, 1-9   Keď učeníci pribehli k hrobu, a uvideli, že kameň je odvalený, a Ježiš nie je v hrobe, boliprekvapení. Nebol tam a oni nevedeli kde je.Nestáva sa často aj v našom živote,že sa od nás Ježiš vzdiali a ani sami nevieme, kde sa medzi všetkými tými každodennými starosťami nášho života stratil? Bežíme ako učeníci,no nemáme odvahu nazr...

obr

  Evanjelium: Mt 28, 1-10   Slávime Veľkonočné sviatky, keď bol zabitý pravý Baránok, ktorého krv posväcuje dveraje veriacich. Toto je noc, v ktorej si naším otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta. Toto je noc, v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu. Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje z neprá...

obr

  Evanjelium: Jn 18, 1-19, 42   Dokonalá a nekonečná láska vyjadrená v štrnástich zastaveniach. Od odsúdenia v Pilátovom dome po uloženie do hrobu. Od alibistického umytia si rúk nad vinou či nevinou „obyčajného“ človeka po ticho, ktoré sa pripisuje už iba mŕtvym. Ticho a pokoj, večnosť. Večnosť, ktorá by bez krížovej cesty nebola. Bez krížovej cesty by nebo...

obr

  Evanjelium: Jn 13, 1-15   Nadišla hodina… Ježišvie, že jeho čas na tejto zemi sa blíži ku koncu a dlho medzi svojimi nepobudne. Dnes preto znovu odovzdáva a zdôrazňuje to najdôležitejšie posolstvo, ktorésvojim príkladom učížiťaj nás. Prichádza ako Pán a Učiteľmedzi svojich učeníkov a skláňa sa pred nimi. Skláňa sa ažk zemi, na kolená, aby im umy...